• Księga Jakości
  • Spis treści
  • Rozdział 1 - Polityka Jakości
  • Rozdział 2 - Prezentacja Uczelni
  • Rozdział 3 - Terminy i definicje
  • Rozdział 4 - Kontekst organizacji
   • Rozdział 4.1 - Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
   • Rozdział 4.2 - Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
   • Rozdział 4.3 - Określenie zakresu systemu zarządzania jakością
   • Rozdział 4.4 - System zarządzania jakością i jego procesy
  • Rozdział 5 - Przywództwo
   • Rozdział 5.1 - Przywództwo i zaangażowanie
    • 5.1.1 - Orientacja na klienta
   • Rozdział 5.2 - Polityka jakości
   • Rozdział 5.3 - Role, odpowiedzialność i uprawnienia
  • Rozdział 6 - Planowanie
   • Rozdział 6.1 - Działania odnoszące się do ryzyk i szans
   • Rozdział 6.2 - Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia
   • Rozdział 6.3 - Planowanie zmian
  • Rozdział 7 - Wsparcie
   • Rozdział 7.1 - Zasoby
    • 7.1.1 Postanowienia ogólne
    • 7.1.2 Zasoby ludzkie i kompetencje
    • 7.1.3 Zasoby materialne
    • 7.1.4 Środowisko funkcjonowania procesów
    • 7.1.5 Zasoby do monitorowania i pomiarów
    • 7.1.6 Wiedza organizacji
   • Rozdział 7.2 - Świadomość
   • Rozdział 7.3 - Komunikacja
   • Rozdział 7.4 - Udokumentowane informacje
    • 7.4.1 - Księga Jakości
    • 7.4.2 - Nadzór nad dokumentami systemu zarządzania jakością
    • 7.4.3 - Nadzór nad zapisami
  • Rozdział 8 - Działania operacyjne
   • Rozdział 8.1 - Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
   • Rozdział 8.2 - Wymagania dotyczące usług
    • 8.2.1 - Komunikacja z klientem
    • 8.2.2 - Określenie wymagań dotyczących usług
    • 8.2.3 - Przegląd wymagań dotyczących usług
    • 8.2.4 - Zmiany wymagań dotyczących usług
   • Rozdział 8.3 - Projektowanie i rozwój
   • Rozdział 8.4 - Proces kształcenia i wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia:
    • 8.4.1 - Proces projektowania przebiegu studiów
    • 8.4.2 - Proces rekrutacji na studia (proces obsługi klienta - studenta)
    • 8.4.3 - Proces kształcenia
    • 8.4.4 - Proces działalności wychowawczej
    • 8.4.5 - Proces pomocy materialnej dla studentów
    • 8.4.6 - Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
   • Rozdział 8.5 - Proces usług informatycznych
   • Rozdział 8.6 - Proces badań naukowych
   • Rozdział 8.7 - Proces usług doradczych i szkoleniowych
   • Rozdział 8.8 - Nadzór nad procesami, wyrobami i usługami dostarczanymi z zewnątrz
   • Rozdział 8.9 - Dostarczanie usług
    • 8.9.1 - Walidacja procesów usług
    • 8.9.2 - Identyfikacja i identyfikalność
    • 8.9.3 - Własność należąca do klientów lub dostawców zewnętrznych
    • 8.9.4 - Zabezpieczenie usług
    • 8.9.5 - Działania po dostawie
    • 8.9.6 - Nadzorowanie zmian
   • Rozdział 8.10 - Zwolnienie usług
   • Rozdział 8.11 - Nadzorowanie usług niezgodnych z wymaganiami
  • Rozdział 9 - Ocena efektów działania
  • Rozdział 9.1 - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
   • Rozdział 9.1.1 - Postanowienia ogólne
   • Rozdział 9.1.2 - Monitorowanie i pomiary procesów
   • Rozdział 9.1.3 - Monitorowanie i kontrola usługi
   • Rozdział 9.1.4 - Zadowolenie klienta
   • Rozdział 9.1.5 - Analiza i ocena
  • Rozdział 9.2 - Audit wewnętrzny
  • Rozdział 9.3 - Przegląd zarządzania
  • Rozdział 10 - Doskonalenie
   • Rozdział 10.1 - Postanowienia ogólne
   • Rozdział 10.2 - Niezgodności i działania korygujące
   • Rozdział 10.3 - Ciągłe doskonalenie
Zainstaluj AdobeReader 6.0.2 wersja polska Zainstaluj AdobeReader 8.0 wersja angielska

Kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Dorota Pawłowicz
tel. 55 629 05 59
d.pawlowicz@ans-elblag.pl

©2022 Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Księga Jakości.
kontakt z webmasterem