Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 37 pkt. 1 oraz art. 37 pkt. 7 IODO wyznaczany jest przez Administratora Danych Osobowych, PWSZ w Elblągu.

Rolę Inspektora Danych Osobowych (IODO) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu pełni mgr inż. Andrzej Stojek

Siedziba Inspektora:
ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg
e-mail: Turn on Javascript!tel. 55 629 07 54

Głównym zadaniem IODO jest prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych na PWSZ w Elblągu

IODO wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych a w szczególności wiedzy fachowej na temat Prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności wypełniania zadań wynikających z rozporządzenia oraz ustawy o ochronie danych osobowych. (art. 37 pkt 5 RODO).

  1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
  2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.