Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo.

Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ:

 • Przyznawane przez Rektora:
  • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku
  • stypendium rektora [na wniosek studenta - na semestr]
 • Przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
  • stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związanymi ze studiami, lub znaczące osiągnięcia sportowe [na wniosek Rektora]

 

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który:
1) zaliczył poprzedni semestr studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku
akademickiego (najpóźniej w sesji poprawkowej), ogłaszanej zarządzeniem Rektora i spełnił
w semestrze tym co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) uzyskał za poprzedni semestr studiów wyróżniające wyniki w nauce w postaci wysokiej
średniej ocen;
b) posiada osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
c) uzyskał osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
2) został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, rozpoczynających się w terminie roku
od ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełnia w/w kryteria na ostatnim semestrze studiów pierwszego stopnia.

 

O stypendium Rektora może również ubiegać się student 1 roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego pod warunkiem, że jest on:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

 

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

Stypendium socjalne,  przyznawane jest studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku zapomogi - tym, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

STYPENDIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.